Stiftelsen Leading Health Care

Leading Health Care, framtiden och välfärden.

Leading Health Care är en stiftelse som vill ge utrymme för dialog angående samhällsutveckling och hälsa. Stiftelsen tror att det samhälle vi går emot kräver nytänkande för att behålla välfärden när det gäller hälsa på individnivå. Leading Health Care strävar efter att föra en öppen dialog för såväl myndigheter, privatpersoner och företag. En alltmer digital värld kräver nya kreativa modeller för bevarad välfärd varför stiftelsen erbjuder ett forum tillgängligt för alla då nytänkande och alternativa lösningar kan komma från flera olika källor. Målet är ett samhälle i välmående och för detta krävs en öppen dialog från berörda på alla nivåer.

Leading Health Care – kreativ välfärd

Stiftelsen Leading Health Care tror på den lilla människan. Det finns en positiv sida av att behöva tänka nytt. En situation av arbetslöshet och utsatthet kan vara krävande för den som är utsatt men det kan även vara en situation som driver fram nya kreativa lösningar anpassade till världen och samhället så som det ser ut. Digitaliseringen kan vara en vånda för vissa och en källa till nytänkande för andra, och någonstans här vill stiftelsen vara en kontaktpunkt för dialog samt en del av lösningen för framtida välfärd. Välfärden på individnivå handlar ofta om att hitta en hållbar väg in i en digital värld.

Leading Health Care vill tillhandahålla en bank av idéer. Den digitala utvecklingen kan te sig skrämmande men för den som är öppen för alternativen kan det vara en önskan som går i uppfyllelse. Webben är i sig en värld som öppnar upp nya arbetsmarknader och inkomstkällor. Den utveckling som samhället går emot, med allt mindre behov av mänsklig arbetskraft, kan te sig mörk för en stor del av befolkningen och stiftelsen tror att detta kan skapa välfärdsproblem i form av psykiskt lidande för just den gruppen av människor. Stiftelsens mål är att ge utrymme för öppen dialog och att kunna erbjuda lättillgängliga lösningar samt ny inspiration.

En alternativ livsstil

Leading Health Care tror att samhällets digitala utveckling egentligen kan passa alla, åtminstone de som hanterar de digitala instrumenten. Digitaliseringen skapar möjligheter att välja nya alternativa livsstilar. Det är inte en självklarhet att alla vill bo i stora städer, och med den bredbandsutbyggning som sker kan vi komma att få se en 2000-talets gröna våg av utflyttare till landsbygd och glesbygdsområden. Man talar om tillväxt och, för många, en eventuell blomstrande ekonomi där karriärmöjligheter är likställt med en tillvaro i storstäderna. Stiftelsen, som tror på en parallell utveckling samt en större frihet på individnivå att kunna välja mellan alternativa livsstilar, vill medvetandegöra alternativen.

Leading Health Care menar att det är av yttersta vikt att dialogerna fungerar på alla nivåer och att informationen om samtalen kring välfärd finns tillgängliga för alla. Att upprätthålla välfärden är inte något som ska dryftas endast på politikernivå eller bakom stängda dörrar i myndighetskorridorer. Samtalen måste föras offentligt. Stiftelsen hyser inga förhoppningar om att Leading Health Care kommer att kunna ha alla svaren, men att de åtminstone ska vara en del av lösningen. Det är bråttom att nå ut, och det är viktigt att alla känner sig inkluderade i samhällsutvecklingen eftersom förändringarna sker snabbt. Man talar om att alla ska med och att ingen ska lämnas utanför. När det gäller ett folks hälsa tror stiftelsen att lättillgängliga forum för samhällsdebatt kan förhindra digitaliseringen vilket i sin tur kan innebära en samhällsekonomisk katastrof.

Nytänkande och självkännedom

Leading Health Care anser att digitaliseringen är ett samhälleligt paradigmskifte som skapar en ny värld. Förr följde människor en mall: man klev upp på morgonen, gick till sin arbetsplats och spenderade sedan helgen med familjen. Livet var enkelt. Vad många glömmer under de förändringar som digitaliseringen nu leder till, är att digitaliseringen har som syfte att förenkla tillvaron än mer. Men för dem som saknar intresset för den delen av samhällsutvecklingen, ter sig utvecklingen som en katastrof. Leading Health Care tror att lättillgängliga forum för nytänkande är av yttersta vikt. Nytänkande där självkännedom uppmuntras. Hur ska jag ta till vara på digitaliseringens möjligheter? Vem är jag i denna nya värld? Så skapas en positiv utveckling.