Om Uppdrag Välfärd

Det är dags för nytänkande vad gäller välfärd. Samhället har blivit alltför exkluderande för många grupper. Sveriges befolkning är det ensammaste folket i världen, har de högsta antalet skilsmässor i världen och ingen annanstans finns det så många ensamboende som just i Sverige. Detta är ett faktum som uppdrag välfärd behöver anamma i det fortsatta utvecklandet av samhället. För att skapa ett inkluderande samhälle måste man också skapa möjligheter för alla att kunna vara med. En infrastruktur som bygger på att alla känner sig välkomna, värdefulla och allra värdefullast av allt att människors önskan och vilja att umgås över generationsgränser, språkgränser och etnicitetsgränser ökar. Vikten av att människor möts personligen har förringats i dagens IT-samhälle. Det är dags att vi möts igen.

Uppdrag välfärd om ett människovänligt samhälle

Uppdrag välfärd får inte stagnera vid enbart den ekonomiska aspekten inom väggarna hos varje enskild aktör. Att slåss om att presentera bra siffror i en samhällsaktörs budget som långsiktigt skapar katastrofala siffror i en annan samhällsaktörs budget är ett faktum som uppdrag välfärd måste titta noggrant på. Det krävs ett globalt tänkande för att nå hela vägen fram till ett system som är människovänligt. Alltfler människor som befinner sig i en sårbar situation, ofta p g a fysisk eller psykisk ohälsa men även ur andra orsaker, behöver idag hjälp av myndighetslotsar. Myndighetsdjungeln har gjort dem ännu mer sårbara, alltså precis tvärtom vad våra myndigheter har som uppdrag att verka för.

Att begreppet myndighetslots existerar och att det finns en marknad för deras tjänster är en tydlig barometer på att många myndigheter och instanser har misslyckats totalt i sin roll. Dagens samhällsuppbyggnad är kort sagt förlegad och människoovänlig och utgår ifrån en alltmer generaliserad norm istället för ett individtänkande. Uppdrag välfärd har ett viktigt arbete framför sig att skapa ett väl genomtänkt globalt fungerande samhälle igen. Vilken vård, vilket bemötande, vilka insatser, vilka rättigheter varje individ åtnjuter ska inte vara avhängigt på var i landet du bor. Inte heller kriterier som kön, hudfärg, etnicitet, ursprung eller religion ska spela någon roll i framtidens uppdrag välfärd.

Uppdrag välfärd om vikten av miljövänliga beslut

En stor utmaning som uppdrag välfärd har att arbeta med är miljötänkandet. Att utgå ifrån människors behov och bygga infrastrukturen kring det är en viktig faktor för framtidens miljö. Det finns speciellt en väldigt viktig faktor som behöver ses över rejält för att förbättra vår miljö nämligen persontransporter. Befolkningsmängden har ökat drastiskt under senare år och det ställer allt högre krav på en väl genomtänkt strategi att få ner antalet persontransporter samt att göra kollektivtrafiken billigare och mer attraktiv och därmed viljan att åka kollektivt mer attraktiv. Alltfler medborgare når allt högre ålder och antalet samhällsbetalda persontransporter ökar för varje år.

Uppdrag välfärd behöver se över upplägget på dagens samhällsbetalda resor som i nuläget sköts av stora beställningscentraler, inte sällan belägna utanför Sveriges gränser, där finns det stora miljövinster att göra. Här finns det all anledning att plädera för en återgång till det gamla systemet när planeringen av persontransporterna sköttes på lokal nivå och av människor med lokalkännedom och kundkännedom. Miljövinsten av att persontransporter planeras av faktiska personer och inte av datasystem är stor. Samåkningen kan optimeras, rutterna blir välplanerade till gagn för såväl människa som miljö och s.k bomkörningar minskar. En annan viktig aspekt är att kunder och beställningscentralernas personal lär känna varandra vilket skapar välbehövlig trygghet för kunden. Ett tänk som är väl värt att kallas uppdrag välfärd.

Vad gäller persontransporter i den privata sfären så finns det mycket att tänka på för uppdrag välfärd vid planering av nya bostadsområden, eller kanske rentav helt nya städer. Idag är det väldigt många som tar bilen för att åka iväg och motionera. Vikten av att skapa områden med närhet till natur, upplysta och lockande motionsslingor, inbjudande gemensamhetsytor får inte förringas.

Att våga vägra

Uppdrag välfärd måste också handla om att våga vägra skapa nya utanförskapsområden. Samhället måste våga sätta krav på att befolkningen förblir väl uppblandad. De länder som varit hårdare i sina krav på assimilering har också lyckats bra med sina integrationsprojekt. Att våga styra upp hur många nyanlända medborgare ett bostadsområde, stadsdel eller stad ska bestå av är en viktig bit i integrationsprocessen. Ett fastighetsbolag i Göteborg skapade ett välfungerande bostadsområde genom att hålla sig till ett förutbestämt koncept där max två av tio lägenheter i varje trappuppgång fick bestå av utrikes födda. Integrationen fungerade ypperligt. Svenskfödda stannade kvar i området. vilket var en förutsättning för integration. Efter en DO-dom fick konceptet överges. Området förvandlades på knappt ett årtionde till ett utanförskapsområde. Uppdrag välfärd handlar alltså mycket om att våga styra samhället mot förutbestämda mål.

Uppdrag välfärd ser helheten

Uppdrag välfärd handlar om att studera och utveckla de vinnande koncept som finns och att våga förkasta det som visat sig inte fungera. Här handlar det till stor del att skapa trivsel för alla i det offentliga rummet. Att visa tolerans och samtidigt våga vägra visa tolerans för intolerans är ett avgörande ställningstagande för att undvika långdragna processer inom DO och rättsväsendet kring lagar och regler som under lång tid har varit ett vinnande koncept. Där ingår att neutralitet inom polis, rättsväsen, skola, vård och omsorg återupptas. Begreppet religionsfrihet behöver moderniseras och sträva mer mot den faktiskt lika stora rättigheten att slippa religionsyttringar i det offentliga rummet. Rätten att utöva religion är och ska förbli en självklar rättighet men högre krav måste alltså ställas på att religionsutövning och religionsyttringar ska vara en privatsak.

Ett samhälle att mötas i

Uppdrag välfärd ska handla om rätten att återta de vinnande koncept som har fungerat och viljan och modet att skapa nya vinnande koncept. För att uppnå ett mer inkluderande samhälle finns ett antal vägar att gå. Människovänliga och miljövänliga byggnationer är en av många aspekter där det kanske är dags att tänka helt nytt. Bygg komplex där första plan består av vårdcentral, förskola, träningslokal, gemensamma lokaler för måltider, bibliotek osv. Våningarna över kan bestå av äldreboende och vidare bostäder för privatpersoner. Skapa gemensamma ytor utomhus som passar alla åldrar, där människor från alla generationer kan mötas i vardagen. En stor miljömässig vinning uppstår om persontransporter som är krävande, såväl för individen som miljön, kraftigt minskas ner om vårdinrättningar placeras där de som är i behov av mest omvårdnad faktiskt är bosatta.